• සාම්ප්මැක්ස් (ෂියාමන්) ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ්.
 • sales@sampmax.com
 • 0086-592-6053779

බාගත

 • සාම්ප්මැක්ස් ඉදිකිරීම් පලංචියේ අත් පත්‍රිකාව
 • සාම්ප්මැක්ස් ඉදිකිරීම් පොප්ලර් ප්ලයිවුඩ් පිරිවිතර
 • සැම්ප්මැක්ස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆිල්ම් ෆේස්ඩ් ප්ලයිවුඩ් දත්ත පත්‍රිකාව
 • Sampmax ඉදිකිරීම් FFP QC පද්ධතිය
 • සාම්ප්මැක්ස් ඉදිකිරීම් සකස් කළ හැකි වානේ මුක්කු පිරිවිතර
 • තැපැල් වෙරළ අවසර ලත් බර
 • MDO හැඳින්වීම
 • MDO දින පත්‍රිකාව
 • HDO- දත්ත පත්‍රිකාව